Prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych na ulicy staje się koniecznością, gdyż wielu młodych ludzi większość swojego wolnego czasu spędzają właśnie na podwórkach, przed blokiem, w parkach itp. Takowy stan rzeczy spowodowany jest brakiem zainteresowań, obojętnością i zapracowaniem rodziców, dewaluacją autorytetów, dysfunkcjonalnością rodzin, jak i niedostosowaniem społecznym. Pedagog ulicy dzięki szerokiemu wachlarzowi propozycji zajęć oraz swoją obecnością może stać się wzorem do naśladowania, inspiratorem, a często także przyjacielem, któremu można zaufać.

Realizowane działanie to forma pracy pedagogów ulicy w środowisku lokalnym. Próba dotarcia z profesjonalną pomocą do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmiany w ich sposobie spędzania czasu wolnego i ukierunkowania na rozwój.